Stephanie Vogel finances Marshall’s Plaza

PR – Marshalls Plaza; March 2010